Analiza

Lodołamacze, czyli pierwsze prawomocne wyroki

Aktualnie wydaje się, iż wygrana z bankiem w sprawie "frankowej" jest czymś normalnym. Warto jednak spojrzeć na niedaleką przeszłość, aby dowiedzieć się, jak to się zaczęło i aby móc przewidzieć, w jakim kierunku to zjawisko zmierza. Wszak teraźniejszość i przyszłość są wynikiem przeszłości


Pierwszy w Polsce prawomocny wyrok
w sprawie „odfrankowienia” kredytu naszego Klienta

Dzięki naszemu zaangażowaniu i przemyślanej, dopracowanej strategii procesowej już w pierwszej połowie 2016 roku uzyskaliśmy historyczny, pierwszy w Polsce prawomocny wyrok w sprawie o „odfrankowienie” kredytu pseudofrankowego.

Sąd rozpoznający naszą sprawę nie miał żadnych wątpliwości co do naszych twierdzeń, a także przedstawianej przez nas oceny prawnej toksycznej umowy kredytowej. W dniu 28 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Świeciu (sygnatura akt: I C 145/16) wydał wyrok, w którym uwzględnił nasze powództwo w całości.

Trzeba pamiętać, że były to same początki spraw „frankowych” w sądach – był to zdecydowanie najtrudniejszy dla prawników „antyfrankowych” okres. Dziś mamy po swojej stronie ogromny własny dorobek intelektualny, ale też praktycznie wszystkie organy państwowe i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także znakomite opinie profesorskie. Wówczas nie mieliśmy niemal nic z tych rzeczy – dysponowaliśmy jedynie silnym przekonaniem, że racja jest po naszej stronie, dobrym warsztatem prawniczym, solidnym przygotowaniem do spraw, a także lekką awersją do nieuczciwości sektora finansowego.

Co ciekawe, w tej historycznej sprawie bank zapłacił całą kwotę zasądzoną wyrokiem jeszcze zanim upłynął bankowi termin na złożenie apelacji. Ostatecznie bank nie zdecydował się na dalszą walkę przed sądem drugiej instancji i apelacji nie złożył. Tym samym wyrok Sądu pierwszej instancji stał się prawomocny.

To już odległa historia (niemal w tej samej dacie w Wielkiej Brytanii dopiero odbywało się referendum w sprawie członkostwa tego kraju w Unii Europejskiej), niemniej dla nas jest to do dziś powód do zawodowej satysfakcji i dowód naszych strategicznych i prawniczych kompetencji.

wyrok1 wyrok2


Rekomendacja Klientów opublikowana w 2018 roku

W czasie, kiedy mało kto mógł pochwalić się korzystnymi wyrokami, my już prezentowaliśmy historie naszych Klientów po prawomocnych wyrokach. Oto przykładowe nagranie opublikowane jeszcze w 2018 roku (datę można sprawdzić w serwisie YouTube):

 

 

Kolejne prawomocne wyroki

Kolejne prawomocne wyroki były już tylko kwestią czasu. Nasza strategia i argumentacja sprawdzały się w sprawach przeciwko różnym bankom i w różnych sądach. Solidne argumenty i prawidłowa konstrukcja pozwu przyniosły pożądane rezultaty w różnych postępowaniach i w różnych miejscach Polski. Oto przykładowy wyrok z naszej galerii historycznych orzeczeń (wydany 19 kwietnia 2017 roku przez Sąd Rejonowy w Świdnicy, pod sygn. akt I C 1774/16):

wyrok Świdnica

Bank przegrał sprawę przed Sądem Rejonowym, złożył apelację od tego wyroku do Sądu Okręgowego, a tam przegrał ponownie (sprawa pod sygn. akt II Ca 583/17). Wyrok tym samym stał się prawomocny. Uzasadnienie tego wyroku zostało opublikowane w bazie orzeczeń Ministerstwa Sprawiedliwości (można je w całości przeczytać tutaj). Uzasadnienie wyroku potwierdza poprawność prezentowanych przez nas twierdzeń już od 2014 roku. Sąd Rejonowy w Świdnicy, na dwa lata przed tym, jak ostatecznie powiedział to także Sąd Najwyższy, stwierdził, że jednym z poprawnych rozwiązań stosowanych przez sąd jest to, że kredyt staje się kredytem złotowym z mocą wsteczną, ale z niskim oprocentowaniem „frankowym”:

Trafnie zatem powodowie wywodzą, że skoro sporne postanowienia umowne nie wiążą, to nigdy nie stanowiły części umowy (k. 811). W efekcie trafny jest też pogląd, że pozwany uzyskał korzyść bez podstawy prawnej, bowiem stosował niedozwolone postanowienia umowne, które nie mogły być źródłem uprawnień banku i obowiązków konsumenta, a które przyniosły mu wymierną korzyść. Powodowie przedstawili sposób wyliczenia przysługujących im należności (k. 54-55), czego pozwany (w zakresie metody wyliczenia) nie kwestionował (k. 849o.). Z kolei zarzut banku, że w efekcie powodowie uzyskają kredyt złotowy, lecz z oprocentowaniem jak dla (…), jest przy uznaniu abuzywności indeksacji prostą konsekwencją stwierdzenia abuzywności w tym zakresie. Powodowie nie kwestionują przy tym sposobu ustalania wysokości oprocentowania (k.15). Powodowie powinni więc otrzymać zwrot tego, co nadpłacili w myśl umowy z uwzględnieniem zakwestionowanej indeksacji, skoro bez tego elementu zapłaciliby mniej. Jeżeli bowiem wiążą postanowienia nie usunięte, zatem kwota kredytu i jego oprocentowanie, istotnie żądania powodów są słuszne (k. 55 in fine).

Sąd Okręgowy orzekł zaś następująco:

wyrok prawomocny

Uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego prezentujemy w osobnym pliku, który można pobrać tutaj.


Przykład korekty częściowo satysfakcjonującego wyroku

wyrok wrocław

W tej ciekawej prawniczo sprawie sąd pierwszej instancji, jeszcze w 2016 r., przyznał nam rację, że umowa zawiera nielegalne postanowienia. Jednak równocześnie sąd ten podjął się próby naprawienia nielegalnych postanowień i uznał, że umowę można naprawić, ratując jej „frankowy” charakter. W efekcie zasądził naszym Klientom od banku tylko część należnych pieniędzy. Oczywiście taki pogląd sądu pierwszej instancji wymagał korekty, dlatego złożyliśmy apelację.

W lutym 2018 roku Sąd Okręgowy, po przeprowadzeniu postępowania apelacyjnego, skorygował wyrok sądu pierwszej instancji i uznał, że złożony przez nas pozew o „odfrankowienie” zasługuje na uwzględnienie w całościSąd Okręgowy potwierdził, że na skutek wpisania przez bank do umowy nielegalnych postanowień, umowa kredytu staje się wolna od franka szwajcarskiego z datą wsteczną. Oczywiście zachowane zostaje dotychczasowe oprocentowanie oparte o LIBOR. Sąd Okręgowy zgodził się z całą argumentacją przedstawianą przez naszą Kancelarię. Wyrok ten jest prawomocny.

audioZapraszamy do odsłuchania krótkich ustnych motywów przedstawionych przez Sąd Okręgowy.
Oto jak Sędzia w imieniu trzyosobowego składu sędziowskiego elegancko i zwięźle referuje stanowisko Sądu w sprawie:

Sąd Okręgowy podziela całą argumentację przedstawioną przez powodów, a mianowicie że w sytuacji kiedy uznamy, że postanowienia są abuzywne, to nie obowiązują one strony od momentu zawarcia umowy i nie można ich w żaden sposób uzupełnić. W tym zakresie, w ocenie sądu odwoławczego, przekonujące są twierdzenia powodów poparte argumentacją wywodzoną z orzeczeń sądów europejskich, a mianowicie, że sąd krajowy nie powinien zastępować postanowień abuzywnej umowy postanowieniami, chyba że są możliwe zastąpienia poprzez odesłanie do przepisów dyspozytywnych. Takich przepisów dyspozytywnych Sąd Okręgowy w niniejszej sprawie nie znalazł, co oznacza że akceptuje w całości twierdzenia powodów wywodzone w pozwie, wskazujące, że należy im się zwrot całej nadpłaconej kwoty z tytułu uiszczonych na rzecz banku kwot pieniężnych.

 


Przykładowy nasz wyrok unieważniający kredyt

Oto przykład takiego prawomocnego wyroku, uzyskanego przez naszą Kancelarię w dniu 7 czerwca 2018 roku przed Sądem Okręgowym w Katowicach, jako sądem drugiej instancji.

Sąd Okręgowy stwierdził, że umowa "frankowa" naszych Klientów jest w całości nieważna. Oznacza to, że nasi Klienci są całkowicie wolni od umowy kredytu - i to już od połowy 2018 roku, czyli zanim jeszcze ktokolwiek słyszał o polskiej sprawie frankowej przed europejskim Trybunałem. Od połowy 2018 roku nasi Klienci stali się osobami wolnymi od kredytu i w dodatku dostali z banku zwrot części wpłaconych rat.

Uzasadnienie wyroku 7 czerwca 2018 r. (sygn. akt IV Ca 54/18) mogą Państwo w całości przeczytać tutajOrzeczenie stało się prawomocne już w roku 2018, a przy tym już w roku 2018 było ostateczne, tj. niezaskarżalne do Sądu Najwyższego.


Prawomocny wyrok w sprawie Państwa kredytu

Prawomocny wyrok w sprawie Państwa kredytu sam się nie wyda – aby go uzyskać należy podjąć właściwe kroki i uruchomić ścieżkę prawną. Chociaż w polskich realiach ścieżka ta nadal jest pracochłonna, to zadaniem Państwa prawnika jest całą tę pracę wykonać.

Natomiast tylko od Państwa zależy, czy sędzia będzie miał w ogóle możliwość sprawdzić legalność Państwa umowy kredytu.

Niektórzy zastanawiają się, czy nie jest za późno na uruchomienie procedury unieważnienia kredytu. Rozpoczęcie działań w roku 2023 nadal jest korzystne, a nawet posiada kilka zalet względem podjęcia inicjatywy w latach poprzednich:

1) ilość orzeczeń sądowych jest już znaczna;

2) przytłaczająca wyroków jest korzystna dla kredytobiorców;

3) istnieje szansa, że bank w trakcie procesu - widząc nieuchronność przegranej w sądzie - zaproponuje ugodę z rozsądnymi warunkami (rozsądnymi, czyli z zupełnie odmiennymi od tych, które banki hurtowo oferują w masowej korespondencji - te hurtowe polegają na sprzedaniu kolejnego kredytu, tym razem z WIBORem, który - podobnie jak CHF - wzrośnie w przyszłości);

4) w aktualnych uwarunkowaniach politycznych - przynajmniej do końca roku 2023 - nie spodziewamy się powrotu pomysłu na uchwalenie ustawy, która blokowałaby możliwość skutecznego pozywania banków (takie ograniczenie praw "frankowiczów" zostało wprowadzone na Węgrzech).

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uruchomieniem procedury, to prosimy o przekazanie nam podstawowych informacji w formie ankiety - znajduje się ona w dziale ANALIZA.